Garanti & Servis

GARANTİ ŞARTLARI
 
1- Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 
4- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun 11. maddesinde yer alan;
 
  • Sözleşmeden dönme,
  • Satış bedelinden indirim isteme,
  • Ücretsiz onarılmasını isteme,
  • Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 
6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 
  • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
  • Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
  • Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 
8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 
9- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
 
GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HALLER

1- Bu garanti pil, her türlü kayış, kordon, cam ve aksesuarı kapsamı içine almaz.
 
2- Bu garanti saatin arka kapağında "water resistant" (suya dirençli) diye açıkça yazmadıysa, su hasarlarını kapsamı içine almaz. Denize, suya ve sıcak suya girme neticesi vuku bulan arızalar kapsam dışıdır.
 
3- Kullanımdan dolayı çizilen, zarar gören, kırılan, kopan kasa, kordon, cam, tepe vb parçalar garanti dışındadır.
 
4- Bu garanti kullanımdan dolayı, saatin dış yüzeyinde oluşacak çizikleri ve renk kayıplarını kapsamı içine almaz, aksesuar amaçlı olarak saatin dış yüzeyinde kullanılan boyalar garanti dışıdır.
 
5- Malın Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımından doğan tüm arızlar garanti kapsamı dışında kalır.
 
6- Beyaz deri ve silikon kayışlarda kirlenmeden dolayı görülen renk değişimleri garanti kapsamı dışındadır.
 
7- Bu garanti yalnızca markanın yetkili satıcıları tarafından doldurulmuş ve satış tarihi işlenmiş fatura veya kasa fişi olması durumunda geçerlidir.
 
8- Saatinizin yetkili servis istasyonları dışında başkaları tarafından hasara uğratılması veya içine müdahalede bulunulması durumunda, ithalatçı firma, onarım garantisini fesh etme hakkını saklı tutar.
 
9- Yangın, sel veya deprem gibi doğal afetlerden gelebilecek hasar ve bozulmalar garanti kapsamında değildir.
 
10- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanılması.
 
11- Malın garanti kapsamında olduğunu ispat eden garanti belgesinin kaybedilmesi, tahrif edilmesi veya değiştirilmesi.
 
12- Özellikle mekanik saatlerde, saatin dış yüzeyinde herhangi bir darbe izi olmama bile makine parçalarındaki kırılmalar, yerinden çıkmalar, pandül eğilmeleri ve dolayısı ile ayarsızlık yapması.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.